آجر نمای آذرخش

نمایندگی فروش و اجرای آجرنما آذرخش

فروشگاه رادین در سال ۱۳۹۹ با هدف تامین مصالح نوین ساختمانی به صورت وی آی پی تاسیس شده است. فعالیت ما به این صورت است که مصالحی را که بتوان در بازار خوب و بد آن را تفکیک نمود و  بهترین نوع آن را پیدا کرد، از آن‌ها نمایندگی دریافت کرده و آن را در مجموعه خود و برای مشتریان عزیزمان هم به نمایش می‌گذاریم و هم برای خدمات فروش به اجرا گذاشته و پشتیبانی می‌کنیم. هدف اصلی ما نمایش نوع جدیدی از ارائه‌ی خدمات فروش مصالح ساختمانی می‌باشد که آجرنمای آذرخش نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

آجرنمای آذرخش

گـروه بیـن المللـی کارخانجـات آجرنسـوز نما آذرخش بـا اسـتعانت از خداوند متعـال، همیاری پرسـنل و متخصصان فعال و بهـره گیـری از معـادن انحصـاری خـود و بـا اسـتفاده از مرغوب ترین مـواد اولیـه موجـود در کشـور، برای تامین نیازهـای روز افـزون صنعـت سـاختمان بـه انـواع فرآورده های نسـوز و با هدف ایجاد درآمدهای ارزی پایدار برای کشور، در سـال ۱۳۷۶ واحد شـماره یک خـود را بـا ظرفیـت سـالانه ۱۵٫۰۰۰ تـن انـواع مـواد نسـوز و آجـر نمـای نسـوز در شـهرک صنعتـی شـکوهیه تاسیس نمود.

واحد شـماره دو این شرکت در سـال ۱۳۸۲ بـا پیشرفته ترین ماشـین آلات روز دنیـا بـا ظرفیـت سـالانه ۱۸٫۰۰۰ تـن تولید انـواع آجرهـای نسـوز نما سـاختمان در شـهرک صنعتـی محمودآبـاد قـم تاسیس گردید. پـس از بازاریابی های گوناگـون در سـطح بیـن الملـل، آذرخش واحـد شـماره سه خـود را در سـال ۱۳۸۷ بـا ظرفیـت سـالانه ۶۰٫۰۰۰ تـن انـواع آجرهای نسـوز نمـا و کـف سـاختمان تاسیس و بـه بهـره بـرداری رسـاند.

این سه واحد تولیدی که تحـت نـام «شـرکت بیـن المللـی سرامیکهای نسـوز آذرخـش» در گروه بیـن المللـی آذرخـش فعالیت می کنند، پس از بهره برداری، بزرگتریـن تولیـد کننده انـواع فرآورده های نسـوز نماهـای مانـدگار سـاختمان بـا کیفیت عالـی و مشـابه خارجـی در سـطح خاورمیانه و تنهـا تولیـد کننـده انـواع آجر نسـوز صفحه های تزئینی در ابعاد بزرگ در کشـوربوده و افتخارهای متعددی در سـطح بیـن الملـل بـرای کشـور بـه ارمغـان آورده اسـت.

ایـن گـروه به منظـور توسـعه روز افـزون صـادرات و ارزآوری و همچنیـن جهت کار آفرینـی در کشـور در راستای ارتقـاء و اعتلای میهن عزیزمان ، واحد شـماره چهار خود را تحت عنوان شرکت « بین المللی توسعه آجرنسوز آذرخش» در شـهرک صنعتی محمود آباد قم تاسیس نمود. این واحد با مسـاحت ۶۰٫۰۰۰ متر با ظرفیت سـالانه ۳۶۰۰۰۰ تُن را تولید میکند.

مشاوره رایگان

سوالی دارید ؟ با ما تماس بگیرید.​

شماره تماس : ۴۲۷۴۰۰۱۷ – (۰۳۱)

یا

فرم زیر را پر کنید تا در اسرع وقت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند

رادین
واحد تامین مصالح نوین ساختمانی

رادین

‫۰/۵ (۰ امتیاز )